کلیدواژه‌ها = اسینتوباکتر بامانی
تعداد مقالات: 7
1. مقاومت آنتی‌بیوتیکی وابسته به پمپ افلاکس در جدایه های بالینی و محیطی اسینتوباکتر بامانی

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398، صفحه 15-26

مرجان شاه ایلی؛ مجید باصری صالحی؛ نیما بهادر


4. بررسی شیوع ژن‌های int1، sul1، aadA2 و aadB در سویه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از نمونه‌های بالینی در تهران

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 297-306

فرزانه حسینی؛ زهرا سلیمی زاده؛ میترا صالحی


5. بررسی جهش در ژنgyrA جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی مقاوم به کینولون

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 109-117

حسین فاضلی؛ بهاره وکیلی؛ فرزین خوروش؛ پریسا شعاعی؛ اشرف کریمی نیک؛ مجید یاران؛ بهروز عطایی؛ موج خالقی؛ طاهره مطلبی


6. شیوع ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران شهر تبریز

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 219-227

کتایون علی اکبر زاده؛ صفر فرج نیا؛ اشرف کریمی نیک