کلیدواژه‌ها = '2-(4-متیل‌آمبلیفریل)- α-DN-استیل نورامینیک اسید
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی باکتری های مولد آنزیم سیالیداز از فلور میکروبی دهان

دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 30-38

فرزانه حسینی؛ رویا رضوی پور؛ المیرا ابراهیمی