کلیدواژه‌ها = باسیلوس تورنجینسیس
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مولکولی و بهینه سازی شرایط تولید آنزیم لیپاز باسیلوس تورنجینسیس L26

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 267-278

فرزانه کریمیان؛ محمدحسن قربانی؛ سید حسین میردامادیان


2. اثرات سمیت سلولی پروتئین کریستالی توکسین باسیلوس تورنجینسیس بر روی انگل لیشمانیا تروپیکا

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 132-142

نغمه فریدونی؛ الهام معظمیان؛ منوچهر رسولی


3. شناسایی و تعیین سروتیپ سویه‌های بومی باسیلوس تورنجینسیس در خاک‌های مختلف استان فارس

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 24-30

الهام معظمیان؛ نیما بهادر؛ منوچهر رسولی؛ نگار آذرپیرا