کلیدواژه‌ها = فوزاریوم اگزیسپوروم
تعداد مقالات: 1
1. تولید برون سلولی نانوذرات نقره به وسیله قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 44-47

گلشید سجادی؛ ابوالفتح شجاعی؛ محمدرضا فاضلی؛ جاوید امینی؛ حسین جمالی فر