کلیدواژه‌ها = باکتری مزوریزوبیوم سیسری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژن nifH در باکتری مزوریزوبیوم سیسری سویه بومی ایران

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 2)، بهار 1388، صفحه 12-18

الهام معظمیان؛ محمد کارگر؛ احمد اصغرزاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی