کلیدواژه‌ها = باسیلوس سوبتیلیس
تعداد مقالات: 2
1. ایجاد سازواره ژنی گلوکاناز باکتری باسیلوس سوبتیلیس در اشریشیا کلی

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 264-270

مرضیه شاولی؛ عباس دوستی


2. ارزیابی فعالیت ضد قارچی جدایه های باسیلوس سوبتیلیس تولید کننده ایتورین

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394، صفحه 299-307

آفاق محمدی؛ عباس اخوان سپهی؛ رضا حسینی دوست