کلیدواژه‌ها = SDS-PAGE
تعداد مقالات: 4
1. غربالگری مولکولی سراشیا مارسیسنس تولید کننده پروتئاز خارج سلولی از محیط های مختلف غرب مازندران

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 148-156

راحله سلطانمرادی؛ امیر سلیم رزم آرا؛ سید رضا حسینی دوست


2. مقایسه برخی از فاکتورهای حدت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک 99K با دو روش PCR و SDS-PAGE

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 238-244

یاسمین کیانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد حسین حسینی؛ معصومه حیاتی


3. شناسایی و تعیین سروتیپ سویه‌های بومی باسیلوس تورنجینسیس در خاک‌های مختلف استان فارس

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 24-30

الهام معظمیان؛ نیما بهادر؛ منوچهر رسولی؛ نگار آذرپیرا


4. کلون سازی، تعیین توالی و بیان ژن آسپاراژیناز باکتری اروینیا کریزانتمی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 7-15

راضیه افراسیابی؛ خسرو آقایی‌پور؛ فرشید کفیل‌زاده؛ صدیقه سادات صفویه