کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 2
1. حذف فلزات سنگین توسط سویه حل کننده فسفات انتروباکتر زیانگ فانجنسیس جداسازی شده از رایزوسفر

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 145-156

فاطمه سادات قریشی؛ زهرا اعتمادی فر