نویسنده = مجتبی داربویی
تعداد مقالات: 1
1. تنوع ژنوتیپی سویه های مقاوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداشده از بیماران مسلول مرکز آذربایجان شرقی با روش MIRU-VNTR

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37)، زمستان 1397، صفحه 320-331

علی آفاقی قراملکی؛ سیدرضا مؤدب؛ مجتبی داربویی؛ خلیل انصارین؛ شهرام حنیفیان