نویسنده = هادی کیادلیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های کالونکتریا سودوناویکولاتا عامل بیماری بلایت شمشاد در جنگل های هیرکانی با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 164-175

پریسا خزائلی؛ سعید رضائى؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ هادی کیادلیری