نویسنده = مصطفی اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. پایش ژن های حدت جدایه های آئروموناس هیدروفیلا در نمونه های خرچنگ دراز چنگال باریک (Astacus Leptodactylus)

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 157-163

مهتاب خلفیان؛ رضا سلیقه زاده؛ مصطفی اخلاقی؛ حسن شریفی یزدی