نویسنده = علیرضا صادقی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مولکولی و ارزیابی خواص ضد باکتریایی پدیوکوکوس پنتازاسئوس جدا شده از خمیرترش آرد کامل جو

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 326-336

علیرضا صادقی؛ مجتبی رئیسی؛ مریم ابراهیمی؛ بلال صادقی