نویسنده = نجمه رنجی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر سیلیبین محبوس شده در نانوذرات میسلی بر بیان ژن mexY در جدایه های سودوموناس آئروجینوسا مقاوم به سیپروفلوکساسین

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 36)، پاییز 1397، صفحه 269-277

زهرا احمدی رودبارکی؛ نجمه رنجی؛ عارف محمدی پور؛ زهرا قاسم نژاد


2. تشخیص موتاسیون های نقطه ای مرتبط با مقاومت به سیپروفلوکساسین در جدایه های سودوموناس آئروجینوسا استان گیلان

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 29-39

نجمه رنجی؛ فاطمه اسدی رحمانی؛ سیده شیده پورخلیلی