نویسنده = امیر میرزایی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی فعالیت و بیان ژن پمپ افلاکس سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 40)، پاییز 1398، صفحه 294-304

زهرا توکلی؛ حسن صاحب جمعی؛ لیلا پیشکار؛ زهره علی مددی؛ حسن نوربازرگان؛ امیر میرزایی


4. بهینه سازی بیان تولید پروتئین نوترکیب PapG.AcmA در ﺳﻮﯾﻪ بیانی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 6-14

فاطمه اشرفی؛ محمدرضا معصومیان؛ امیر میرزایی