نویسنده = فاطمه اشرفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقاومت میکروبی، ارزیابی فنوتیپی و ژنتیکی پمپ افلاکس norA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) و سیپروفلوکساسین

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 286-296

سمانه سادات کاظمی؛ فهیمه نعمتی منصور؛ امیر میرزائی؛ فاطمه اشرفی


2. بهینه سازی بیان تولید پروتئین نوترکیب PapG.AcmA در ﺳﻮﯾﻪ بیانی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 6-14

فاطمه اشرفی؛ محمدرضا معصومیان؛ امیر میرزایی