نویسنده = مریم حاتم جهرمی
تعداد مقالات: 1
1. ژنوتایپینگ کلستریدیوم پرفرنجنس جدا شده از مناطق سردسیر استان کرمان

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 27)، تابستان 1395، صفحه 169-175

بابک خیرخواه؛ مریم حاتم جهرمی