نویسنده = علی جوادی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی هالوآرکیا لیپولیتیکال

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 130-138

معصومه محمدی؛ احمدعلی پوربابایی؛ علی جوادی