نویسنده = مصطفی درویش نیا
تعداد مقالات: 2
1. کنترل زیستی ریزوکتونیا سولانی توسط سویه های سودوموناس جدا شده از ریزوسفر

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 386-393

میترا امیدی نسب؛ مصطفی درویش نیا