نویسنده = مائده شاه سنایی گنیرانی
تعداد مقالات: 1
1. جذب زیستی فلز نقره توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه MS8 جداشده از پساب کارگاه نقره کاری در اصفهان

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 158-167

مائده شاه سنایی گنیرانی؛ علی محمد احدی؛ منیر دودی