نویسنده = ارسطو بدویی دلفارد
تعداد مقالات: 4
1. بهبود تولید پروتئاز کریزوباکتریوم ایندولوجنسیس BYK27 به منظور رنگ زدایی خون از لباس ها

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34)، بهار 1397، صفحه 101-112

یاسمین بین آبادی؛ ارسطو بدوئی-دلفارد؛ عبدالحمید نمکی شوشتری


2. تولید و ارزیابی مشخصات آنزیم آلفا آمیلاز گرمادوست و نمک دوست جدا شده از باکتری آنوکسی باسیلوس جونیسیس AT23

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31)، تابستان 1396، صفحه 176-191

سعیده افریشم؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ زهرا کرمی


3. جداسازی، شناسایی مولکولی و بررسی میزان تولید سویه های باسیلوس مولد آنزیم آسپاراژیناز از زیست بوم شهرستان جیرفت

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28)، پاییز 1395، صفحه 247-256

ارسطو بدوئی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ نرجس رمضانی پور


4. تولید پروتئاز قلیایی توسط باسیلوس تیکیولنسس سویه FJSH2 جدا شده از فاضلاب کشتارگاه دام جیرفت

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 54-63

ارسطو بدویی دلفارد؛ پروین امیری؛ نرجس رمضانی پور؛ زهرا کرمی؛ بتول قنبری