نویسنده = شهرام پور سیدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز بر آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 18-25

مهرداد خاتمی؛ شهرام پور سیدی؛ منوچهر خاتمی؛ کی قباد کیکاوسی