نویسنده = شهلا سلطانی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ژن مقاومت به روی در سودوموناس استوتزری مقاوم به روی و نانوذرات اکسید روی جداسازی شده از خاک

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 139-147

شهلا سلطانی نژاد؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ گیتی امتیازی