نویسنده = حسین فتح پور
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فراوانی ژن های lepA وralF در لژیونلا نموفیلاهای جدا شده از افراد مبتلا به عفونت های تنفسی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 23)، تابستان 1394، صفحه 103-111

عباس دوستی؛ فاطمه علایی؛ فروزان خدری


2. ایجاد سازواره های ژنی جدید به منظور بیان ژن هورمون رشد شترمرغ در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 190-196

حسین فتح پور؛ عباس دوستی؛ مریم قاسمی؛ حمیدرضا کبیری


3. بررسی فراوانی ژن ctpA در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از طیور به روش PCR

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392، صفحه 312-319

صغرا مقصودی؛ عباس دوستی؛ هاشم نیری؛ محمد چهلگردی