نویسنده = اشرف کریمی نیک
تعداد مقالات: 5
1. افزایش سطح بیان ژن RAGE سودوموناس آئروژینوسا در افراد مبتلا به عفونت های خونی باکتریایی

دوره 13، شماره 2( پیاپی 43)، تابستان 1399، صفحه 122-129

فاطمه سادات حسینی؛ اشرف کریمی نیک؛ الهام نصیری


3. شیوع ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در اسینتوباکتر بامانی جدا شده از بیماران شهر تبریز

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 219-227

کتایون علی اکبر زاده؛ صفر فرج نیا؛ اشرف کریمی نیک


4. ایمنی زایی کونژوگه آلژینات سودوموناس آئروژینوزا و توکسوئید دیفتری در موش

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 138-147

غزاله جابری؛ رضا شاپوری؛ اشرف کریمی نیک


5. جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی دو گونه شیوانلای تولید کننده بیوسورفکتانت از خلیج فارس

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 53-61

مرضیه عادلی؛ مهدی حسن شاهیان؛ اشرف کریمی نیک