نویسنده = شمسی اژدهاکش پور
تعداد مقالات: 1
1. کشت معلق نئوسپورا کنینوم با استفاده از لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 132-137

شمسی اژدهاکش پور؛ محمد مهدی نام آوری؛ ناهید نقشگر؛ عبدالله رحیمیان؛ مریم منصوریان؛ معصومه حیاتی