نویسنده = خسرو عیسی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فاکتور‌های فیزیکوشیمیایی بر میزان تشکیل دی‌پیکولینیک اسید در باسیلوس سرئوس PTCC1015

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 93-100

صابر نیک سیرت؛ محمد فائزی قاسمی؛ خسرو عیسی زاده؛ محمد رضا مجید خوش خلق پهلویانی