نویسنده = مژگان عشاقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط فیلوژنتیک و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 84-92

زهرا اعتبارزاده؛ مژگان عشاقی؛ نور امیرمظفری