نویسنده = آتوسا عبدالهی
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل زیست درمانی باکتری‌های گرم مثبت بومی جداسازی شده از خاک آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 14)، بهار 1392، صفحه 34-44

سمیه اسکندری؛ مهران هودجی؛ آرزو طهمورث پور؛ آتوسا عبدالهی