نویسنده = محمد جواد نوروزنژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تیمارهای ریزوبیوم بومی، کود حیوانی و اوره بر رشد گیاه یونجه در استان فارس

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 270-275

محمد جواد نوروزنژاد؛ محمد کارگر؛ کاووس ایاز پور؛ مهدی کارگر؛ ساره رییس زاده