نویسنده = منوچهر رسولی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات سمیت سلولی پروتئین کریستالی توکسین باسیلوس تورنجینسیس بر روی انگل لیشمانیا تروپیکا

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 132-142

نغمه فریدونی؛ الهام معظمیان؛ منوچهر رسولی


2. ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-27(-964 A/G) با تظاهرات بالینی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 15-21

الهام معظمیان؛ منوچهر رسولی؛ صدف عصایی


3. شناسایی و تعیین سروتیپ سویه‌های بومی باسیلوس تورنجینسیس در خاک‌های مختلف استان فارس

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 24-30

الهام معظمیان؛ نیما بهادر؛ منوچهر رسولی؛ نگار آذرپیرا