نویسنده = نیما بهادر
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تعیین سروتیپ سویه‌های بومی باسیلوس تورنجینسیس در خاک‌های مختلف استان فارس

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 24-30

الهام معظمیان؛ نیما بهادر؛ منوچهر رسولی؛ نگار آذرپیرا