نویسنده = خسرو آقایی‌پور
تعداد مقالات: 2
1. کلون سازی، تعیین توالی و بیان ژن آسپاراژیناز باکتری اروینیا کریزانتمی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 7-15

راضیه افراسیابی؛ خسرو آقایی‌پور؛ فرشید کفیل‌زاده؛ صدیقه سادات صفویه


2. راه اندازی روش Real-time PCR برای تشخیص و تعیین کمی ویروس سرخک با استفاده از ژن F

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 227-234

طاهره زارعی؛ خسرو آقایی‌پور؛ فرشید کفیل‌زاده؛ عبدالحمید شوشتری