نویسنده = گیلدا نجفی پور
تعداد مقالات: 5
2. شیوع ویروس تریستزا در باغات مرکبات استان فارس

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 253-262

کاوس ایازپور؛ محمودرضا صباحی؛ گیلدا نجفی پور


3. بررسی تنوع ژنتیک جدایه های قارچ آلترناریا عامل بیماری لکه برگی مرکبات به روش IGS-RFLP

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 117-131

علیرضا نیازمند؛ مریم رحمانی؛ گیلدا نجفی پور


4. شناسایی قارچ مولد پوسیدگی ساقه برنج در استان فارس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 137-143

فریبا رئوفی؛ فخرالسادات خسروفر؛ گیلدا نجفی پور


5. شناسایی عوامل بیماری‌زای قارچی ریشه و طوقه گیاه‌چه کلزا در شهرستان مرودشت

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 261-269

سارا حیدری؛ فریبا رئوفی؛ گیلدا نجفی پور