نویسنده = فریدون مهبودی
تعداد مقالات: 1
1. کلون‌سازی و بیان سیتوپلاسمی L-آسپاراژیناز II در باکتری اشریشیا کلی

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 87-93

حسین مهبودی؛ منصور عباچی؛ شهرام عراقی؛ هاله حامدی فر؛ بهروز وزیری؛ فریدون مهبودی