نویسنده = موج خالقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جهش در ژنgyrA جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی مقاوم به کینولون

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393، صفحه 109-117

حسین فاضلی؛ بهاره وکیلی؛ فرزین خوروش؛ پریسا شعاعی؛ اشرف کریمی نیک؛ مجید یاران؛ بهروز عطایی؛ موج خالقی؛ طاهره مطلبی


3. جداسازی باسیلوس سرئوس تولید کننده α-آمیلاز از ریزوسفر درختان پرتقال

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 168-177

مهناز رمضانی؛ علی ریاحی مدوار؛ موج خالقی