نویسنده = فاطمه ناطقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حضور 8 ژن اشریشیا کلی پاتوژنیک طیور در اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک انسان

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 169-176

فاطمه ناطقی؛ مصطفی جعفرپور؛ علی ناظمی