نویسنده = ناهید نقشگر
تعداد مقالات: 2
1. کشت معلق نئوسپورا کنینوم با استفاده از لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 132-137

شمسی اژدهاکش پور؛ محمد مهدی نام آوری؛ ناهید نقشگر؛ عبدالله رحیمیان؛ مریم منصوریان؛ معصومه حیاتی


2. جداسازی اسپروزویت های تیلریا لستوکاردی به منظور تولید رده سلولی جدید بوکت

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 222-228

ناهید نقشگر؛ محمد مهدی نام آوری؛ شمسی اژدهاکش پور؛ محمدعبدی گودرزی؛ سیدمحمدحسین حسینی؛ کسری اسماعیل نیا؛ معصومه حیاتی؛ امید رضا امر آبادی